Yi Zhen Yan的線上履歷
by Helpresu.me

Yi Zhen Yan

location_on現居台北市
目前就讀於世新大學數媒系四年級,喜歡畫圖

教育背景

世新大學

數位多媒體設計學系 學士
2015/6 - 2019/6(畢業)
求學事蹟:

技能專長

電腦繪圖

create
覺得Yi Zhen Yan..的履歷內容如何呢?打個分數吧!

在下方1到10分中打個分數吧,協助Yi Zhen Yan..了解履歷準備的充不充足。


 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
覺得Yi Zhen Yan..的履歷內容如何呢?打個分數吧!
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
評分

大家也評分了